Email

pktns99@gmail.com

ที่ตั้งสำนักงาน

287/47 หมู่ที่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภากรธนสาร จำกัด

นายแสงอุทัย ภากรธนสาร

กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2562

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

กรรมการผู้จัดการ

หลักสูตรการอบรม

สถาบันพระปกเกล้า

2565

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 22

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

2565

หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท) รุ่นที่ 14

EGA Management Co.,Ltd.

2565

หลักสูตรกอล์ฟเพื่อผู้บริหาร EGA รุ่นที่ 3

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2565

หลักสูตร “วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 8

สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม

2565

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 18

ศูนย์สงครามพิเศษ

2565

สมาชิกพลร่มสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ รุ่นที่ 06 หมายเลขสมาชิก 01050665

ธนาคารกสิกรไทย

2556

FIT&FIRM : ลดต้นทุนให้ฟิต เฟิร์มธุรกิจให้คิดต่าง รุ่นที่ 19

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2552

โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Mini MBA) รุ่นที่ 69